30מאי

פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית באור הצילום התרפויטי